ઇમામે રઝા (અ.સ.)

પયગમ્બર (સ.અ.વ.) ના ૮ માં જાંનશીન હઝરત અલી ઈબ્ને મુસા-અર-રઝા (અ.સ.)

વાંચવાનો સમય: 6 મિનિટ મુસલમાનોના અને ખાસ કરીને શીઆઓના 8માં ઈમામ એટલેકે હઝરત રસુલે અકરમ (સ.અ.વ.) ના 8માં જાંનશીન હઝરત ઈમામ અલી રઝા (અ.સ.)ની મુખ્તસર ઝીંદગી આ મુજબ છે: નામ:                       અલી (અ.સ.) લકબો:                     રઝા, ઝામીન, ફાઝલ, રઝી પિતાનું નામ:              હઝરત […]

ઇમામે રઝા (અ.સ.)

શા માટે ઈ.રેઝા (અ.સ.)એ ઉત્તરાધિકારી (વલી અહદી) બનવાનું સ્વીકાર્યું?

વાંચવાનો સમય: 3 મિનિટ શીઆઓ અને તેમના અઈમ્મા (અ.મુ.સ.) ઉપર ટીકા કરનારાઓ ઘણી વખત વાંધો ઉપાડે છે કે શા માટે ઈમામ અલી ઈબ્ને મુસા રેઝા (અ.સ.)એ અબ્બાસી ખલીફા મામુનના ઉત્તરાધિકારી બનવાનું કબુલ કર્યું? શું આ તકવાદ નથી? બીજી બાજુ, […]

ઇમામ કાઝીમ (અ.સ.)

ફકત એક ઈમામ જ બીજા ઈમામને દફન કરી શકે છે.

વાંચવાનો સમય: 2 મિનિટ જ્યારે કોઈ મઅસુમ ઈમામ (અ.સ.) શહીદ થાય છે, તેમના પછી તેમના વસી અને ઈમામની જવાબદારી છે કે તેમને દફન કરે. આ જવાબદારી તેમના સિવાય બીજું કોઈ અદા કરી શકતું નથી. જેથી મુસલમાનો માટે સ્પષ્ટ થઈ […]