ઇમામ અલી (અ.સ.)

નહજુલ બલાગાહ નુ ભેગુ કરવુ અને તેનુ ઊંડાણ

વાંચવાનો સમય: 3 મિનિટ નહજુલ બલાગાહની વીસ્મયજનક ખાસીયતોમાંથી એક ખાસીયત વિવિધ વિષયોમાંથી એક અજીબો ગરીબ ઊંડાણ અને ગેહરાઇ તે વિષયોમાં જોવા મળે છે. અને દરેક વાંચનાર પહેલી વખતમાં જ તેને જોઇને ભરોસો ન કરી શકે કે કેવી રીતે એક […]